” GrundBultar ”

”Grundbultar” är TeamMagnus bakomliggande tankar och svar på varför vi cyklar. Vi uttrycker det med  vision, värderingar, strategier och mål.


Vision:

 

Vi vill ge människor möjlighet till:

– sund motion

– gemensam glädje

– ”läkande erfarenhet” och hoppingivande minnen av kära personer.


Värderingar:

TeamMagnus finns för att  hedra och motionera och är:

1) relationsskapande, miljövänligt, hälsosamt och skrattbefrämjade

2) ett härligt sätt att motionera och vara tillsammans

3)  ett konstruktivt sätt att ge människor ett enkelt och värdigt verktyg för att  a) hedra minnet av en kär person och/eller b) markera nystart i livet och rulla vidare efter en svår förlust och därigenom läka mentala sår och/eller vara en del av sorgbearbetning

4) ett sätt att samla in medel till psykologiforskning om förlust och sorg.

5)    respektfullt inför varandra och  avspeglas genom att vi tar hänsyn till och respekterar de individuella träningsambitioner och mål  var och en sätter upp. För att möta behovet för de som vill tävla i reguljära cykeltävlingar har vi bildat
TeamMagnus CykelKlubb.  Samtidigt fortsätter den mer motionsinriktade cyklingen med oförminskad fart.

Strategier:

Sund motion: 1) Stimulera regelbunden fysisk aktivitet genom gemensam cykelträning. 2) Poängtera den positiva hälso-miljö- och klimateffekten av cykling

Gemensam glädje: 1) Acceptera olika människors motionsförmåga ,2) Skapa identitet genom att: a) cykla i TeamMagnus cykelkläder b) delta i årligt obligatoriskt motionslopp c) applicera TeamMagnus-stickers på våra cyklar och vara vän på FaceBook TeamMagnus

Hoppingivande minnen av kära personer:

1) Utveckla samarbetet med Vätterrundan och Motala församling främst genom att utvecka Minnesceremonin före start av VR och  hålla hög kvvalité på rutinerna runt TeamMagnus unika nummerlapp

CykelSällskapets VIP-stall åtar sig att cykla ”ställföreträdande” i fall där man själv inte kan cykla.

Mål:

Sund motion:

1) Under cykelsäsong genomföra cykelträningar  2)  Delta i Vätterrundan (inte obligstoriskt) 3) Cykla i TeamMagnus cykelkläder under deltagande i cykellopp.

Hoppingivande minnen av kära personer:

1) Årligen genomföra minnesceremoni i Motala kyrka och där dela ut TM-nummerlappar.

Gemensam glädje:

1) Positivt uppmärksamma varandras framsteg i cykling. Både motionscykling och tävlingsinsatser. 2) Involvera cyklisternas familjer på  lämpligt sätt. 3) Positivt bejaka individuella initiativ som stämmer med TeamMagnus syfte.

övrigt:

Använda internet för att sprida glädje, effektivisera och vinna tid samt reducera (helst eliminera) behovet av fysiska föreningsmöten.

Samarbeta med sponsorer som kan stödja TeamMagnus syften och sätt att fungera.

Utveckla begreppen:

TeamMagnus: Cyklar för livet (= vårt sätt att hedra minnen, stödja psykologtforskning och cykla ”för livet”)

TeamMagnus: Det Gränslösa CykelSällskapet (= vårt sätt att bygga nätverk och organisation utan geografiska eller kulturella begränsningar)